Cíle sdružení

  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana životního prostředí
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
  • vzdělávání a osvětová činnost
  • zapojení osob ohrožených sociální inkluzí do běžného života
  • spoluvatváření občanské společnosti
  • udržitelný rozvoj území
  • zlepšení kvality života obyvatel
  • organizování volnočasových aktivit
  • pomoc při přípravě a realizaci projektů