Adaptace nebytových prostor pro činnost Občanského sdružení Na zelené louce

 

Projekt byl podpořen v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 v opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Webové stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

V rámci projektu dojde k adaptaci půdních nebytových prostor v sídle občanského sdružení. Vznikne tak důstojné zázemí pro naši činnost, která je zaměřena nejen na členy občanského sdružení, ale též širokou veřejnost.

Adaptací půdních prostor vzniknou kromě kanceláře občanského sdružení též dvě společenské místnosti, ve kterých bude možné pořádat nejrůznější setkání, besedy, vzdělávací a osvětové akce, výtvarné dílny a další. Samozřejmostí je sociální zařízení a skladovací prostory pro potřeby OS.

Příprava i samotná realizace projektu probíhá formou komunitního plánování, do něhož se kromě členů občanského sdružení zapojuje i široká veřejnost. Cíle projektu jsou konzultovány i se zástupci obce.

Aktuality projektu

15. 11. 2011 byla proplacena dotace ze SZIF!

3. 10. 2011 proběhla v místě realizace projektu fyzická kontrola pracovníků SZIF  ("kontrola na místě") - s výsledkem bez výhrad

3. 10. 2011 bylo schváleno hlášení o změnách č. 3

2. 9. 2011 byla podána žádost o proplacení dotace na RO SZIF - žádost byla přijata, plánována je fyzická kontrola na místě

2. 9. 2011 bylo podáno hlášení o změnách č. 3 na RO SZIF - změny v technické specifikaci a konečné zpřesnění rozpočtu projektu

29. 8. 2011 bylo podáno hlášení o změnách č. 2 na RO SZIF - změna termínu podání žádosti o proplacení

23. 8. 2011 proběhlo místní šetření za účasti zástupců dotčených správních úřadů:

  • Stavebního úřadu v Libáni
  • Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Jičín
  • Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín

                 za účelem provedení zjištění potřebných k vydání kolaudačního souhlasu

20. 8. 2011 došlo k předání stavby firmou EZMO

25. 7. 2011 byla podána žádost o změnu (hlášení o změnách č. 1) - posunutí termínu podání Žádosti o proplacení (z 31. 7. 2011 na 31. 8. 2011)

25. 7. 2011 byla podepsána Dohoda o dotaci na RO SZIF

22. 7. 2011 byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu na Stavební úřad MěÚ v Libáni (vypsáno místní šetření na 23.8.2011)

24. 6. 2011 byl projekt schválen ke spolufinancování

16. 6. 2011 byly zahájeny práce na realizaci projektu

1. 6. 2011 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek (vítězem se stala firma EZMO, Libáň)

1. 6. 2011 byl ukončen příjem nabídek na veřejnou zakázku - podány byly 3 nabídky

24. 5. 2011 byla vyhlášena výzva pro podání nabídek na veřejnou zakázku v souvislosti s realizací projektu Adaptace...

11. 5. 2011 bylo provedeno bodování projektu - počet získaných bodů 95,000

6. 5. 2011 bylo provedeno hodnocení přijatelnosti

1. 4. 2011 proběhla administrativní kontrola na RO SZIF v HK

25. 2 . 2011 byla žádost o dotaci na realizaci projektu zaregoitrována na RO SZIF

28. 1 . 2011 byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu - MAS Otevřené zahrady Jičínska (IV. osa PRV)

 

 

 

 FOTOGALERIE - zde

 

Dovolujeme si Vás požádat o zapojení se do komunitního plánování tím, že odpovíte na několik málo otázek položených v aknetě níže. Předem děkujeme. Administrátoři projektu!

Anketa

Vznik nových prostor Občanského sdružení Na zelené louce

vítám (52)
62%

je mrhání penězi (21)
25%

je mi jedno (11)
13%

Celkový počet hlasů: 84

Anketa

V nově vzniklých prostorách bych uvítal(a) tyto aktivity:

besedy (40)
40%

vzdělávací a osvětové akce (18)
18%

výtvarné dílny (23)
23%

komorní kulturní vystoupení (18)
18%

Celkový počet hlasů: 99